Oferta

Terapia rodzin

Jej celem jest uzyskanie zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Kryzys może być spowodowany  chorobą jednego z członków rodziny, problemami wychowawczymi, bądź utrudnionym przechodzeniem przez kolejne fazy rozwoju rodziny. Terapia rodzinna jest skuteczną formą pomocy, uwzględniającą fakt, że każdy z nas jest powiązany siecią relacji z innymi ludźmi, oddziałującymi na siebie wzajemnie, a każda zmiana w jednostce pociąga za sobą zmianę systemu w którym ona żyje.

Terapia indywidualna

Celem psychoterapii jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie i innych, poprawa jakości życia, osiągnięcie poprawy w zakresie objawów oraz  zmiana postaw i pewnych cech osobowości.
To proces leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej.

Terapia indywidualna polega na cotygodniowych spotkaniach i rozmowach z psychoterapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 50min.

Terapia par

Jest to forma pomocy przeznaczona dla par, które doświadczają różnego rodzaju trudności w związku. Mogą one dotyczyć konfliktów, zdrady jednego lub obojga partnerów, utraty radości z bycia razem, nadmiernej zazdrości o partnera, oraz wielu innych, których nie sposób tu wymienić. Zapraszam pary znajdujące się w kryzysie.

Konsultacje i porady

Ta forma pomocy psychologicznej polega na jedno- lub kilkurazowym kontakcie z psychoterapeutą w celu omówienia konkretnej sytuacji czy problemu i znalezieniu możliwie jak najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na przeprowadzeniu odpowiednich badań i testów psychologicznych, może wymagać kilku wizyt w gabinecie.